wetten

De wet regelt de relatie tussen cliënten en dienstverleners, met als doel de relatie tussen u als cliënt en de dienstverlener te verhelderen. Als cliënt heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten. De inhoud van de meest belangrijke wetten wordt hier kort weergegeven, zonder de intentie volledig te zijn. De volledige wetteksten vindt u op het internet via de links bij onderstaande knoppen.

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Net als in de wet (Wbp), zijn in de nieuwe verordening (Avg) de regels vastgelegd voor het registreren, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, ingericht volgens een bepaald systeem. De dossiervorming binnen DUURZAAM is een dergelijk systeem. DUURZAAM mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, dienstverlening, van belang zijn.

U heeft het recht uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Ook heeft u het recht op correctie of verwijdering van uw gegevens.

Verdere informatie over de Avg kunt u vinden op

Website Avg gegevensbescherming

 

Verdere informatie over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan vindt u de privacyverklaring

Privacyverklaring Duurzaam coaching en mentoraat

gedragscode

Peter is geregistreerd als zorgverlener in het BIG register met registraties als klinisch psycholoog (BIG 79012540525), psychotherapeut (BIG 99012540516), gezondheidszorgpsycholoog (BIG 79012540525) en als cognitief gedragstherapeut (VGCt).

Als coach en mentor houdt Peter zich aan de gedragsregels zoals die ook voor zorgverleners gelden.

 

De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening. De BIG wetgeving richt zich op de bevordering van de kwaliteit van zorgverlening en de bescherming van de positie en rechten van de cliënt.

Website BIG register